Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

VSO ontslag ontvangen?

Ontslag het kan je zomaar overkomen. Er zijn diverse redenen te verzinnen. Het kan bijvoorbeeld financieel minder gaan met je werkgever waardoor hij afscheid van je moet nemen. Of je werkgever is niet tevreden over je functioneren, terwijl je dat misschien zelf niet eens door hebt gehad. Welk motief je werkgever ook heeft om afscheid van je te nemen, hij moet absoluut aan de wettelijke ontslagvoorwaarden voldoen.

Maar hoe luiden die voorwaarden en om welke redenen kan je als werknemer worden ontslagen? op deze pagina geven we dat beknopt weer. Wil je meer informatie of rechtshulp? Bel dan onze ontslagspecialisten op 0900 123 73 24 of mail.

ontslag vaststellingsovereenkomst

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

VSO ontslag: de belangrijkste ontslagredenen

Ontslag kan om verschillende redenen plaatsvinden. Hier zijn de meest voorkomende ontslagredenen:

Langdurige ziekte: Gedurende de eerste twee jaar van ziekte geniet een werknemer extra ontslagbescherming en kan hij/zij niet worden ontslagen. Na twee jaar ziekte vervalt deze bescherming en kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV om de werknemer te kunnen ontslaan.

Bedrijfseconomische teruggang en reorganisatie: Als een werkgever te maken krijgt met financiële problemen die leiden tot personeelsreductie, kan de werkgever bij het UWV ontslagvergunningen aanvragen om werknemers te kunnen ontslaan. Het aantal werknemers dat kan worden ontslagen, hangt af van de ernst van de financiële situatie bij de werkgever. Ook bij een reorganisatie, waarbij functies worden afgestoten of herverdeeld, kan ontslag een gevolg zijn.

Disfunctioneren: Het is begrijpelijk dat een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer die consistent ondermaats presteert. Als het structurele disfunctioneren is aangetoond en een verbetertraject geen resultaat heeft opgeleverd, kan de werkgever succesvol ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen bij de kantonrechter.

Verstoorde arbeidsrelatie: Een goede, of op zijn minst redelijke, relatie met de baas en collega's is essentieel op de werkvloer. Als partijen niet langer effectief kunnen samenwerken, kan dit een reden zijn voor ontslag. Echter, er moeten wel serieuze pogingen zijn ondernomen om de verstoorde arbeidsrelatie op te lossen voordat ontslag wordt overwogen.

Verwijtbaar gedrag van de werknemer: Werknemers dienen zich fatsoenlijk te gedragen en zich aan de bedrijfsregels te houden. Als dit niet gebeurt, kan de werkgever ontslag aanvragen op basis van 'verwijtbaar gedrag'. Of de ontslagaanvraag wordt gehonoreerd, hangt af van de ernst van de overtreding.

Ontslag op staande voet: bij ontslag op staande voet gaat het om zeer ernstige misdragingen van de werknemer, zoals diefstal, geweld, fraude, enzovoort. Deze misdragingen zijn zo ernstig dat het wachten op een uitspraak van de rechter niet mogelijk is en de werknemer direct moet worden weggestuurd.

Voorwaarden voor ontslag

Zelfs als er sprake is van een van de bovengenoemde redenen voor ontslag, is ontslag niet altijd mogelijk. Er zijn verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan bij elke ontslagreden, met uitzondering van ontslag op staande voet. Bij elke ontslagreden moet de werkgever bijvoorbeeld eerst onderzoeken of de werknemer mogelijk herplaatsbaar is op een andere afdeling of bij een ander bedrijf binnen hetzelfde concern. Daarnaast gelden er specifieke voorwaarden voor elke ontslagreden. Bij ontslag wegens disfunctioneren moet er bijvoorbeeld eerst een verbetertraject zijn doorlopen, en bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet het afspiegelingsbeginsel zijn toegepast. Neem contact op met onze ontslagspecialisten voor informatie over de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn in jouw situatie.

VSO ontslag met wederzijds goedvinden

Als je nu denkt dat de meeste ontslagen plaatsvinden via een verzoek van de werkgever aan het UWV of de kantonrechter, dan heb je het mis. Veruit de meeste arbeidsovereenkomsten worden beëindigd met wederzijds goedvinden ( agreed setllement ) . Werkgever en werknemer onderhandelen, al dan niet bijgestaan door juristen/advocaten, over de voorwaarden van het ontslag en leggen het bereikte resultaat vast in een vaststellingsovereenkomst (VSO).

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Vraag rechtshulp:

Het ontslagrecht is niet eenvoudig en verandert vaak. Een kostbare fout is dan ook zo gemaakt. Vraag daarom altijd advies aan onze juristen/advocaten. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring en bereiken voor jou het maximale resultaat, vaak op kosten van de werkgever. Aarzel daarom niet en bel direct 0900 123 73 24 of mail.

Deel deze pagina