Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Kan ik een vaststellingsovereenkomst aangaan bij ziekte?

 

vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Als u ziek bent is dat al vervelend genoeg. Het wordt nog vervelender als uw werkgever tijdens uw ziekte aanstuurt op ontslag. Er zijn echter situaties denkbaar waarin het beëindigen van de arbeidsovereenkomst voor zowel werkgever als werknemer profijtelijk kan zijn. Dat zijn met name die situaties waarin het werk of de sfeer op het werk ziekmakend is. Denk bijvoorbeeld aan een verstoorde werkrelatie of een hoge werkdruk waardoor burnout veroorzaakt wordt.
Kan in dergelijke situaties het aangaan van een vaststellingsovereenkomst een goede oplossing zijn? En hoe zit het dan met een ww-uitkering?

De situatie van de gezonde werknemer

In een situatie waarbij de werknemer niet ziek is kunnen werkgevers vrijwel altijd een ww-veilige vaststellingsovereenkomst aangaan. Wel moet voldaan zijn aan de basisvereisten, te weten:

  • in acht nemen van de opzegtermijn die geldt voor werkgever;
  • een neutrale ontslagreden ( dus geen ontslag op staande voet situatie, zoals geweld, diefstal, fraude, etc. )
  • het initiatief komt van werkgever ( moet als zodanig in de beëindigingsovereenkomst staan vermeld ).

Maar hoe zit het als de werknemer ziek is?
Lees hieronder op deze pagina over het recht op WW bij ziekte, ontslagbescherming en de mogelijkheid op een ontslagvergoeding.

 Voorbeeld vaststellingsovereenkomst bij ziekte nodig? Klik op beëindigingsovereenkomst 2 jaar ziekte

vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie
Over de auteur

Mr. Edwin van Jaarsveld

Edwin van Jaarsveld heeft meer dan 20 jaar ervaring met ontslagzaken en publiceert daar regelmatig over.

Edwin’s expertise is ook te vinden op:

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Recht op WW bij ziekte?

Wat als werknemer ziek is? Recht op WW?

Als de werknemer ‘tijdelijk’ ziek is, is beëindiging van de arbeidsovereenkomst met behoud van ww-rechten mogelijk. Voorwaarde is wel dat werknemer volledig hersteld is op datum waarop hij uit dienst gaat, zodat hij aan zijn sollicitatieverplichtingen kan voldoen en beschikbaar is om werk te aanvaarden (verplichtingen die de Werkloosheidswet stelt).
Er kan sprake zijn van ‘tijdelijke ziekte’ als de arbeidsongeschiktheid samenhangt met spanningen op het werk en/of te hoge werkdruk. Indien de arbeidsrelatie eindigt zijn veel van deze tijdelijk zieke werknemers weer voldoende hersteld, waardoor zij beschikbaar zijn ander werk te aanvaarden en kunnen solliciteren.

Mocht de werknemer vanuit de WW weer terugvallen in ziekte en niet meer kunnen voldoen aan de voorwaarden van de WW , dan kan hij een succesvol beroep doen op de ZW (Ziektewet) als hij langer dan 28 dagen een WW-uitkering heeft genoten.

Hoe zit het met een Ziektewetuitkering

Als u ziek bent dient de werkgever uw loon door te betalen totdat u 2 jaar ziek bent. Als uw contract voor die 2 jaar afloopt terwijl u nog ziek bent heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering verstrekt door het UWV.


Vraag is echter of de werknemer ook recht heeft op een Ziektewetuitkering als de werknemer het ontslag onderling met de werkgever afspreekt, bijvoorbeeld door het aangaan van een vaststellingsovereenkomst?

Hoofdregel is dat de werknemer die tijdens de eerste 2 jaar van zijn ziekte meewerkt aan beëindiging van zijn dienstverband, per einde dienstverband geen aanspraak heeft op een ZW-uitkering. De gedraging van de werknemer vormt namelijk volgens het UWV een zogeheten ‘benadelingshandeling’. Er is sprake van ‘benadeling’ omdat werknemer gedurende de eerste 2 jaar van zijn ziekte recht heeft op loondoorbetaling door zijn werkgever. Indien werknemer dat recht opgeeft, benadeelt hij het UWV door aldaar een vervangend inkomen ( uitkering) aan te vragen. In die gevallen zal het UWV dan ook geen Ziektewetuitkering uitkeren.

Uitzondering: soms is een ZW-uitkering toch mogelijk in het geval van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte. Een uitzondering op bovengenoemde hoofdregel kán zijn de beëindiging met wederzijds goedvinden ten gevolge van disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, of verwijtbaar handelen van de werkgever en waarvan op voorhand de kans zeer groot is dat in een ontbindingsprocedure voor de kantonrechter het ontbindingsverzoek wordt toegewezen. De ontslagreden moet dan geen verband houden met ziekte en onvermijdelijk zijn, zodat het UWV moeilijker het standpunt kan innemen dat zij wordt benadeeld. Maar dat is een riskante route. De zieke werknemer (geadviseerd door een advocaat of jurist) zal een inschatting moeten maken van de vraag of het instemmen met een ontslagregeling niet tot gevolg heeft dat hij zijn recht op een Ziektewetuitkering verspeelt.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst aangaan na 2 jaar ziekte?

Gedurende de eerste 2 ziektejaren kan een werkgever de werknemer meestal niet ontslaan. Dan geldt het opzegverbod. Dat verbod geldt niet na 2 jaar ziekte ( tenzij werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht of werknemer nog herplaatsbaar is ). In de gevallen dat het opzegverbod niet meer geldt kunnen werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. De werknemer die dan nog ziek heeft zal meestal dan recht hebben op een WIA-uitkering.

Recht op een transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Op grond van ‘goed werkgeverschap’ moet een werkgever de werknemer die twee jaar of langer ziek is ontslaan, als de werknemer daar om vraagt. De werkgever is dan een transitievergoeding aan werknemer verschuldigd.  Werkgevers kunnen die vergoeding vervolgens vergoed krijgen door het UWV.

vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte of zwangerschap of burnout ? Vraag advies!

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst bij ziekte is lang niet altijd verstandig. Er spelen veel juridische 'mitsen en maren'. Vraag daarom altijd advies aan een ervaren specialist. Onze juristen/advocaten hebben ruim 20 jaar ervaring met deze zaken en kunnen u goed helpen. Bovendien is het eerste advies GRATIS. Dus bel 0900 123 73 24 of mail.

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Onze ervaren advocaten en juristen helpen u met uw ontslagzaak en doen er alles aan om het allerbeste resultaat voor u te behalen zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 15.000 ontslagzaken behandeld.

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp.

 

Deel deze pagina