Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag

Ontslag Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wat nu?

Teken nooit zomaar! Het kan u heel veel geld en zelfs uw WW kosten.

Ontslag kan je zomaar overkomen

Ontslag het kan je zomaar overkomen. Er zijn diverse redenen te verzinnen. Het kan bijvoorbeeld financieel minder gaan met je werkgever waardoor hij afscheid van je moet nemen. Of je werkgever is niet tevreden over je functioneren, terwijl je dat misschien zelf niet eens door hebt gehad. Welk motief je werkgever ook heeft om afscheid van je te nemen, hij moet absoluut aan de wettelijke ontslagvoorwaarden voldoen.

Maar hoe luiden die voorwaarden en om welke redenen kan je als werknemer worden ontslagen? op deze pagina geven we dat beknopt weer. Wil je meer informatie of rechtshulp?  bel dan onze Ontslagspecialisten op 0900 123 73 24 of mail.

 

ontslag vaststellingsovereenkomst

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

  • Gratis telefonisch advies gesprek

  • Gratis check ontslag voorstel
  • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

De belangrijkste ontslagredenen


langer dan 2 jaar ziek : de eerste twee jaar van ziekte kan een werknemer niet worden ontslagen. Hij/zij geniet dan extra ontslagbescherming. Na 2 jaar ziekte vervalt deze ontslagbescherming. Werkgever kan dan een ontslagvergunning van het UWV krijgen waarmee werknemer kan worden ontslagen.

bedrijfseconomische teruggang en reorganisatie: als het financieel zodanig minder gaat met een werkgever, waardoor personeelsreductie noodzakelijk is, kan werkgever aan het UWV opzegvergunningen vragen waarmee werknemers kunnen worden ontslagen. Hoeveel werknemers kunnen worden ontslagen hangt af van de mate van financiële malaise bij werkgever. Maar ook reorganisatie ( afstoten of herverdelen van functies) kan reden zijn voor ontslag.

disfunctioneren: het is begrijpelijk dat een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer die structureel niet goed presteert. Als het structurele onderpresteren is aangetoond en ook een verbetertraject niet heeft geholpen, kan de werkgever bij de kantonrechter met succes ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen.

verstoorde arbeidsrelatie: waar gewerkt wordt moet je goed of in ieder geval redelijk met je baas en collega's overweg kunnen. Als partijen niet meer 'door één deur' kunnen is dat een reden voor ontslag. Wel moeten dan eerst serieuze pogingen zijn ondernemen om de verstoorde arbeidsrelatie op te lossen.

verwijtbaar gedrag werknemer: als werknemer wordt je geacht je fatsoenlijk te gedragen en je te houden aan de bedrijfsregels. Als dat niet gebeurt kan je werkgever ontslag aanvragen vanwege 'verwijtbaar gedrag'.  Afhankelijk van de ernst van de 'overtreding' zal de ontslagaanvraag wel of niet gehonoreerd worden.

ontslag op staande voet: bij ontslag op staande voet gaat het om zeer ernstige misdragingen. Zo ernstig dat een uitspraak van de rechter niet afgewacht kan worden, maar de werknemer per direct weggestuurd moet worden. Denk daarbij aan zaken als diefstal, geweld, fraude, enz. 

Voorwaarden aan ontslag

Ook al is er sprake van één van bovengenoemde redenen van ontslag, dan is ontslag toch niet altijd mogelijk. Er gelden bij elke ontslagreden diverse voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. Zo geldt bij elke ontslagreden - met uitzondering van ontslag op staande voet - dat werkgever eerst moet nagaan of de werknemer eventueelherplaatsbaar is op een andere afdeling of bij een ander bedrijf binnen hetzelfde concern. Daarnaast gelden er bij alle ontslagredenen specifieke voorwaarden. Zo zal bij ontslag om reden van disfunctioneren eerst een verbetertraject moeten zijn doorlopen en zal bij ontslag om bedrijfseconomische redenen het afspiegelingsbeginsel moeten zijn gehanteerd. Vraag onze Ontslagspecialisten naar de specifieke voorwaarden die in jouw situatie gelden.

Vaststellingsovereenkomst - ontslag met wederzijds goedvinden

Als je nu denkt dat de meeste ontslagen tot stand komen door een verzoek van werkgever aan het UWV of de kantonrechter dan heb je het mis. Veruit de meeste arbeidsovereenkomsten worden beëindigd met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer onderhandelen - al dan niet gesteund door juristen/advocaten - over de ontslagvoorwaarden en leggen het bereikte resultaat vast in een vaststellingsovereenkomst. 

ontslag

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Hoe werken wij?

Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

(*) tenzij anders met u is afgesproken

Wij bekijken uw situatie en geven u advies

Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

De oplossing voor uw situatie

Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Vraag rechtshulp:

Het ontslagrecht is niet eenvoudig en verandert vaak. Een kostbare fout is dan ook zo gemaakt. Vraag daarom altijd advies aan onze juristen/advocaten. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring en bereiken voor jou het maximale resultaat, vaak op kosten van de werkgever. Aarzel daarom niet en bel direct 0900 123 73 24 of mail.

Deel deze pagina