Skip to main content
Vaststellingsovereenkomst, transitievergroeding, ontslag
 x 
Winkelwagen - € 0,00

Winkelwagen

Winkelwagen is leegVOORBEELD VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Dit is een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst zoals die in veel ontslagsituaties wordt gebruikt. In het geval er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag ( of reorganisatie ), partieel ontslag (urenvermindering ), ontslag na 2 jaar ziekte of als er behoefte is aan een Engelstalige vaststellingsovereenkomst, kunt u deze hier bestellen.

Het voorbeeld is een standaard model dat nader ingevuld moet worden. Heeft u vragen over de invulling, of wilt u juridische ondersteuning bij uw ontslagsituatie voor het beste resultaat, bel dan onze specialisten op 020 6160 120 of mail ons. Eerste advies = GRATIS.Vaststellingsovereenkomst

Ondergetekenden:


1. ……………………. B.V. gevestigd aan de ……….. te ……., hierna aan te duiden als: “Werkgever” ten deze vertegenwoordigd door haar directeur, de heer/mevrouw…….
en

2. De heer/mevrouw …………….. wonende aan de ……………straat nr…….te…………., hierna aan te duiden als: “Werknemer”.

Nemen het volgende in aanmerking:

1. Werknemer is op ………….. ….… bij Werkgever in dienst getreden in de functie van ……………;
2. het laatstelijke salaris van Werknemer bedraagt € …………. bruto per maand, te verhogen met 8% vakantietoeslag;
3. tussen Werkgever en Werknemer is een verschil van inzicht ontstaan omtrent de wijze waarop Werknemer uitvoering geeft aan zijn functie. Veelvuldig overleg tussen partijen heeft helaas niet geleid tot een oplossing;
4. inmiddels heeft genoemd verschil een structureel karakter gekregen, waardoor de noodzakelijke vertrouwensbasis voor een vruchtbare samenwerking is komen te vervallen en een oplossing anders dan beëindiging van de arbeidsovereenkomst, niet binnen het bereik van partijen ligt;
5. er is geen sprake van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW;
6. partijen hebben overleg gevoerd om de gevolgen van de beëindiging van de tussen hen bestaande arbeidsverhouding te regelen.

En komen het volgende overeen:


Einddatum, eindafrekening, vrijstelling werk en vakantiedagen

1. De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst wordt via ondertekening van deze vaststellingsovereenkomst, beëindigd per ……….. (verder ook te noemen: ‘einddatum’), waarbij partijen vaststellen dat het initiatief tot beëindiging is genomen door Werkgever. Werknemer valt ter zake de beëindiging van het dienstverband geen verwijt te maken. Tot einde dienstverband is Werknemer wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) vrijgesteld van werk. Tot einde arbeidsovereenkomst betaalt Werkgever het salaris en vakantiegeld volledig door. Een eventueel positief saldo van verlofuren komt wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) te vervallen. Een eventueel negatief saldo van verlofuren zal wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) worden verrekend.

2. Werknemer verklaart door middel van ondertekening van de onderhavige overeenkomst dat hij/zij omtrent de beëindiging van zijn dienstverband in voldoende mate juridisch is geïnformeerd en voldoende tijd heeft gehad om de overeenkomst te overwegen.

3. Binnen één maand na het einde van de arbeidsovereenkomst zal door Werkgever de gebruikelijke eindafrekening ter zake van vakantietoeslag worden verzorgd. De niet genoten vakantiedagen worden wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) uitbetaald.

4. De (indien van toepassing) pensioenopbouw en overige verzekeringen van Werknemer via Werkgever zullen tot de einddatum worden voortgezet en zullen per de einddatum eindigen.

Ontslagvergoeding, schulden en kosten rechtsbijstand

5. Werkgever betaalt binnen 1 maand na einddatum van de arbeidsovereenkomst aan Werknemer een ontslagvergoeding van € ……………. bruto. Naast deze ontslagvergoeding heeft werknemer wel/geen ( doorhalen wat niet van toepassing is ) recht op de wettelijke transitievergoeding. Werkgever vergoedt ten behoeve van Werknemer een bijdrage in de kosten van rechtsbijstand ter zake van dit geschil, te weten een bedrag van € …………… ex BTW na overlegging van een factuur van Werknemers advocaat.
6. Indien Werknemer een studieschuld of andere schulden heeft aan Werkgever dan is Werknemer er wel/niet ( doorhalen wat niet van toepassing is ) toe gehouden deze aan Werkgever te voldoen. Het totaal door Werknemer aan Werkgever verschuldigde bedrag bedraagt € ………………..en kan met de eindafrekening worden verrekend.

Getuigschrift

7. Werkgever zal Werknemer desgevraagd een neutraal/positief (doorhalen wat niet van toepassing is) getuigschrift en dito referenties verstrekken.


Geheimhouding, relatiebeding en non-concurrentiebeding

8. Werkgever en Werknemer zullen ten aanzien van de inhoud van de onderhavige regeling jegens derden geheimhouding betrachten. De geheimhoudingsverplichting uit de arbeidsovereenkomst blijft van kracht na de beëindigingsdatum. Het bestaande non-concurrentiebeding komt wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) te vervallen. Het bestaande relatiebeding komt wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) te vervallen.

Retourneren bedrijfseigendommen

9. Uiterlijk op de laatste (werk)dag voor de einddatum zal Werknemer alle eigendommen/documenten van Werkgever die hij in bezit heeft, waaronder gereedschap en bedrijfskleding, ten kantore van Werkgever in goede staat retourneren.

 Arbeidsongeschiktheid na einddatum

10. Indien Werknemer op einddatum arbeidsongeschikt is of wordt dan wel binnen 28 dagen na einddatum arbeidsongeschikt wordt, terwijl Werknemer geen nieuwe baan en evenmin aanspraak heeft op een WW-uitkering, is Werknemer onder meer verplicht: a. zijn arbeidsongeschiktheid onmiddellijk te melden aan Werkgever op de bij zijn Werkgever gebruikelijke wijze; b. de bij Werkgever geldende richtlijnen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid na te leven tot het moment dat Werknemer volledig hersteld is; c. gehoor te geven aan een oproep van een door Werkgever ingeschakelde deskundige, zoals de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige en de door deze deskundige gegeven voorschriften of adviezen na te leven; d. alle informatie te verstrekken die hij op grond van de Ziektewet en/of de WIA aan Werkgever en/of aan het UWV dient te verstrekken, waaronder veranderingen in gezondheid, inkomen, arbeidsuren, re-integratietraject en verhuizing, met uitzondering van medische gegevens, tenzij Werkgever voor dat laatste een arts-gemachtigde heeft aangewezen; e. alle verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de Ziektewet en/of de WIA; f. mee te werken aan een namens Werkgever aangeboden re-integratietraject of proefplaatsing; g. een (vervroegde) IVA-uitkering aan te vragen indien en zodra de bedrijfsarts dit mogelijk acht, en/of; h. onmiddellijk bij Werkgever melding te maken van zijn herstel.

Bij overtreding van een van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt Werknemer een dadelijk zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 250,- voor iedere inbreuk, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de inbreuk voortduurt, zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist. De verbeurde boete komt Werkgever toe onverminderd het recht van Werkgever om nakoming van de verplichtingen van Werknemer te vorderen. Werkgever mag (in plaats van voornoemde boetes) tevens een schadevergoeding vorderen.


Finale kwijting, bedenkrecht en overige bepalingen

11. Ter zake van de beëindiging van de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst verklaren partijen voorts over en weer geen andere aanspraken tegenover elkaar te hebben en geldend te zullen maken dan volgt uit het in deze vaststellingsovereenkomst bepaalde.

12. Werknemer heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen – zo gewenst zonder opgave van redenen – te ontbinden door een aan de Werkgever gerichte schriftelijke verklaring. Voor het overige doen partijen uitdrukkelijk afstand van het recht zich ter zake van deze overeenkomst op dwaling te beroepen en/of deze overeenkomst te (doen) ontbinden.

13. De door acceptatie van dit voorstel tot stand gekomen regeling is een vaststellingsovereenkomst in de zin van de wet.

 

Aldus overeengekomen op ………………………… en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


Naam:                                    Naam:

Plaats:                                    Plaats:

Handtekening:                        Handtekening:

 

___________________      ___________________

 

 Let op: Wilt u dit voorbeeld in een Word versie bestel dan hier

Haal het maximale uit uw overeenkomst en neem vandaag nog contact met ons op.

 • Gratis telefonisch advies gesprek

 • Gratis check ontslag voorstel
 • Resultaat garantie

Teken nooit zo maar!

Er kan veel mis gaan en dat kan u behalve veel geld zelfs uw WW kosten.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • wij kunnen uw vragen over ontslag en de vaststellingsovereenkomst beantwoorden;

 • wij kunnen uw vaststellingsovereenkomst screenen op ww-veiligheid, onregelmatigheden, valkuilen, de ontslagvergoeding, etc;

 • wij kunnen u adviseren 'wat te doen?'

 • wij kunnen onderhandelen met uw werkgever voor een betere ontslagregeling;

 • wij kunnen - zo u dat wenst - uw ontslag proberen te voorkomen.

 

 

Hoe dan ook behoedt u zich door onze hulp voor kostbare missers en bereikt u het maximale resultaat!

Direct actie:

Bel 0900 - 123 73 24 of mail ons. Het eerste advies is GRATIS

Enkele zaken om aan te denken bij een ontslagregeling:

Naast de ww-rechten, zijn er (uiteraard) nog meer zaken die in een ontslagregeling moeten of kunnen worden geregeld. Om u een idee te geven hieronder een aantal onderwerpen. 

 

Datum beëindiging arbeidsovereenkomst

Kies bij voorkeur een datum die ligt na afloop van de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Reden beëindiging arbeidsovereenkomst

Om problemen met het verkrijgen van een WW-uitkering te voorkomen, dient dit een 'neutrale' reden te zijn, bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen of een verstoorde arbeidsrelatie die niet verwijtbaar is aan de werknemer.

Ontslagvergoeding

Dit is meestal een belangrijk punt. Heeft de werknemer recht op de transitievergoeding, of mogelijk een hoger bedrag? Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.

Wordt werknemer vrijgesteld van werk?

Dit kan vooral van belang zijn bij een verstoorde arbeidsrelatie of verval van werkzaamheden bij een reorganisatie.

Worden de niet gebruikte verlofdagen uitbetaald?

In het geval wanneer de werknemer langdurig vrijgesteld wordt van werk, wordt regelmatig afgesproken dat de niet genoten verlofdagen vervallen.

Moet de werknemer bepaalde bedrijfseigendommen (zoals laptop, telefoon) teruggeven?

Dit kan een punt van onderhandeling zijn. Regelmatig wordt afgesproken dat de werknemer de laptop of telefoon mag behouden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Blijven deze bedingen gehandhaafd of vervallen deze? Verval van het concurrentiebeding is voor de werknemer vooral van belang als hij in dezelfde branche wil blijven werken.

Krijgt werknemer een positief getuigschrift mee?

Een positief getuigschrift kan uiteraard van pas komen bij het vinden van ander werk.

Spreken partijen finale kwijting af?

Als partijen een finale kwijting afspreken, dan kunnen zij geen aanspraak maken op andere zaken dan die in de vaststellingsovereenkomst zijn vast gelegd.

Meer dan
20
jaar ervaring met ontslagzaken

Klanten waarderen ons met een

9  +
gemiddeld
Meer dan
15000  +
ontslagzaken met succes afgerond

Hoe werken wij?

 • Neem gratis* en vrijblijvend contact met ons op

  Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan of wilt u op een andere wijze ontslaan. Neem dan direct contact op met onze ontslagspecialisten. U kunt uw zaak telefonisch voorleggen, of aan ons mailen. Dit kunt u doen zonder u zorgen te hoeven maken over kosten. Het eerste advies is namelijk GRATIS*

  (*) tenzij anders met u is afgesproken

 • Wij bekijken uw situatie en geven u advies

  Onze specialisten beoordelen uw situatie. Wij leggen u uit óf u ontslagen kunt worden en of de geboden vaststellingsovereenkomst er goed uit ziet of niet. Welke 'valkuilen' bevat de vaststellingsovereenkomst? En wat zijn de verbeterpunten? Wij letten daarbij op de WW-veiligheid en de hoogte van de ontslagvergoeding (kan deze worden verhoogd?), maar ook op andere belangrijke zaken.

  Biedt uw werkgever geen vaststellingsovereenkomst aan, maar bent u op staande voet ontslagen, of dreigt er een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij leggen u uit wat uw kansen zijn in een procedure en hoe wij u kunnen helpen met het voeren van verweer, of het voorkomen van een procedure.

 • De oplossing voor uw situatie

  Als de door uw werkgever aangeboden vaststellingsovereenkomst een prima aanbod is, laten wij dat u zo spoedig mogelijk weten. Maar meestal zijn er punten ter verbetering. Denk bijvoorbeeld aan een hogere ontslagvergoeding, vrijstelling van werk enz. Wij kunnen dan met uw werkgever onderhandelen voor een betere regeling. Meestal lukt dat! En meestal kan dit zonder kosten voor de werknemer omdat wij er vaak in slagen de kosten te laten vergoeden door uw werkgever.

  Dreigt ontslag zonder vaststellingsovereenkomst? Ook dan kunnen wij u helpen. Wij voeren verweer voor u bij de rechter of het UWV. Of wij proberen een goede ontslagregeling voor u af te spreken.

  Met onze ervaring van meer dan 20 jaar, behalen wij voor u het maximale resultaat!
  Dus leg uw zaak direct aan ons voor. Binnen 24 uur weet u hoe u er voor staat.

Voorbeeld vaststellingsovereenkomst

Onze specialisten hebben voor u een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Het voorbeeld kunt u aanpassen al naar gelang de specifieke afspraken die u maakt met uw werknemer of werkgever.

Bestel het bewerkbare voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst hieronder.

Voorbeeld brief werknemer

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen en biedt u in verband daarmee een vaststellingsovereenkomst aan. Wat is een verstandige reactie op dat aanbod? Wij hebben een voorbeeldbrief voor u opgesteld voor een 1e-reactie. Met behulp van de voorbeeldbrief houdt u zich beschikbaar voor werk en behoudt daarmee uw recht op loon. U vraagt tevens tijd om op het ontslagvoorstel van werkgever te reageren en u te laten adviseren.

Bestel de voorbeeldbrief hieronder.

Vragen over uw vaststellingsovereenkomst?

Wilt u het ontslagvoorstel laten checken?
Het eerste advies over uw vaststellingsovereenkomst is GRATIS!

Aarzel niet! Vraag hulp bij ontslag en voorkom dure missers.

Onze ervaren advocaten en juristen helpen u met uw ontslagzaak en doen er alles aan om het allerbeste resultaat voor u te behalen zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en ruim 15.000 ontslagzaken behandeld.

Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis, waarbij veel mis kan gaan. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies en rechtshulp.

Deel deze pagina